Licență

 

Programe de studii

Programul de studiu Educație fizică şi sportivă, cu durata studiilor de 3 ani - 180 de credite ECTS este centrat pe formarea cadrelor didactice de specialitate, abilitate cu capacități şi competențe pe direcția proiectării, conducerii şi evaluării actului de predare-învățare la nivelul învățământului primar şi secundar de educație fizică şi sportivă, iar în mod secundar, oferă posibilitatea implicării absolvenților într-o gamă variată de activități conexe domeniului educației fizice şi sportului.

 

Discipline studiate: Teoria și metodica educației fizice și sportului, Practica şi metodica instruirii în activitățile motrice pe grupe de vârstă, Activități motrice ludice de timp liber, Bazele generale ale atletismului, gimnasticii, fotbalului, baschetului, handbalului și voleiului, Teoria și practica instruirii în natație, schi alpin și schi fond etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor:

  • - la finalizarea studiilor de licență, absolvenții pot activa ca și cadre didactice de specialitate, la nivelul învățământului primar şi secundar;
  • - Continuarea studiilor pe domeniul fundamental prin ciclul II – de master;
  • - Activare în structurile administrative de specialitate, la nivel central şi local;

Acest program de studii se încadrează în domeniul ingineriei produselor alimentare. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții vor dobândi cunoștințele necesare pentru a activa în domeniul științei și siguranței alimentare. Astfel, absolvenții vor putea analiza și proiecta tehnologii alimentare de la materii prime până la produs finit; vor putea implementa și monitoriza sisteme de management al calității și siguranței alimentare; vor putea realiza controlul și expertiza produselor alimentare și protecția consumatorilor; vor dobândi cunoștințe privind realizarea de activități de management și marketing pe lanțul agro-alimentar.

 

Discipline studiate: tehnologii din domeniul producţiei alimentare, proiectarea de sistem şi exploatarea liniilor tehnologice de prelucrare a produselor agroalimentare, analiza, proiectarea şi aplicarea managementului în întreprinderile din industria alimentară, legislaţie în domeniul procesării alimentare

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer specialist în laboratoare de specialitate ale unităților de producție sau ale organismelor de control, specialist în cadrul oficiilor de protecție a consumatorilor, cercetare în domeniul calității și certificării alimentelor.

Programul de studii Sport şi performanță motrică, are durata de 3 ani, cu un numar de 180 de credite ECTS, fiind un program de licență desfășurat în cadrul domeniului Știința sportului și educație fizică. Obiectivele generale ale programului sunt formarea specialistului cu studii de licență în domeniul educației fizice şi sportului, dobândirea competențelor în direcția proiectării, programării, planificării şi evaluării actului de predare-învățare la nivelul stadiului I al antrenamentului sportiv.

 

Discipline studiate: Bazele generale ale antrenamentului sportiv, Metodica antrenamentului pe ramuri de sport, Proiectare și planificare în antrenamentul sportive, Fiziologia efortului sportiv, Bazele generale ale atletismului, gimnasticii, fotbalului, baschetului, handbalului și voleiului, Teoria și practica instruirii în natație, schi alpin și schi fond etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Profesor antrenor în cadrul cluburilor sportive școlare; Antrenor în cadrul asociațiilor sportive, cluburilor sportive și entităților implicate în sportul de performanță; Consilier sportiv, funcționar public, expert sportiv și ocuparea posturilor din administrația centrala și locală în domeniul sportului; Continuarea studiilor universitare în domeniu, prin ciclul II, master; Obținerea carnetului de antrenor, prin intermediul protocolului încheiat de facultate cu Centrul Național pentru Formarea și Perfecționarea Antrenorilor (CNFPA).