Licență

 

Programe de studii

Programul de studiu Educație fizică şi sportivă, cu durata studiilor de 3 ani - 180 de credite ECTS este centrat pe formarea cadrelor didactice de specialitate, abilitate cu capacități şi competențe pe direcția proiectării, conducerii şi evaluării actului de predare-învățare la nivelul învățământului primar şi secundar de educație fizică şi sportivă, iar în mod secundar, oferă posibilitatea implicării absolvenților într-o gamă variată de activități conexe domeniului educației fizice şi sportului.

 

Discipline studiate: Teoria și metodica educației fizice și sportului, Practica şi metodica instruirii în activitățile motrice pe grupe de vârstă, Activități motrice ludice de timp liber, Bazele generale ale atletismului, gimnasticii, fotbalului, baschetului, handbalului și voleiului, Teoria și practica instruirii în natație, schi alpin și schi fond etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor:

  • - la finalizarea studiilor de licență, absolvenții pot activa ca și cadre didactice de specialitate, la nivelul învățământului primar şi secundar;
  • - Continuarea studiilor pe domeniul fundamental prin ciclul II – de master;
  • - Activare în structurile administrative de specialitate, la nivel central şi local;

 

Coordonator program studiu Învățământ cu frecvență - prof.dr. Lorand BALINT

Coordonator program Învățământ cu frecvență redusă - lect.dr. Gabriel SIMION

 

Plan învățământ EFS

Misiunea programului de studiu este în concordanță cu denumirea lui și vizează pregătirea specialiștilor în scopul creșterii calității vieții populației, prin profilaxie ori reabilitarea funcțiilor deteriorate ale organismului de diferiți factori de mediu. Pe durata celor trei ani de studii și în cele 2268 de ore (180 ECTS) studenții acumulează capacități şi competențe pe direcția ameliorării somato-funcționale şi motrice a organismului uman, prin intermediul unor intervenții specifice, de natură kinetoterapeutică.

Disciplinele studiate: anatomie, kinetoterapie, masaj, tehnici fizioterapeutice, kinetoterapia în afecțiuni reumatologice, neurologice, in pediatrie, gerontologie etc.

Perspective de încadrare și calificări obținute: Conform Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior din România, (CNCIS) a Nomenclatorului ocupațiilor din România și în corespondență cu nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor (CEC) absolvenții pot opta pentru meseriile de Fiziokinetoterapeut, Fizioterapeut, Cercetator în fiziokinetoterapie, Asistent de cercetare în fiziokinetoterapie, Kinetoterapeut, Profesor de cultură fizică medicală.

 

Coordonator program studiu - prof.dr. Elena BALINT

 

Plan învățământ KMS

Programul de studii Sport şi performanță motrică, are durata de 3 ani, cu un numar de 180 de credite ECTS, fiind un program de licență desfășurat în cadrul domeniului Știința sportului și educație fizică. Obiectivele generale ale programului sunt formarea specialistului cu studii de licență în domeniul educației fizice şi sportului, dobândirea competențelor în direcția proiectării, programării, planificării şi evaluării actului de predare-învățare la nivelul stadiului I al antrenamentului sportiv.

 

Discipline studiate: Bazele generale ale antrenamentului sportiv, Metodica antrenamentului pe ramuri de sport, Proiectare și planificare în antrenamentul sportive, Fiziologia efortului sportiv, Bazele generale ale atletismului, gimnasticii, fotbalului, baschetului, handbalului și voleiului, Teoria și practica instruirii în natație, schi alpin și schi fond etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Profesor antrenor în cadrul cluburilor sportive școlare; Antrenor în cadrul asociațiilor sportive, cluburilor sportive și entităților implicate în sportul de performanță; Consilier sportiv, funcționar public, expert sportiv și ocuparea posturilor din administrația centrala și locală în domeniul sportului; Continuarea studiilor universitare în domeniu, prin ciclul II, master; Obținerea carnetului de antrenor, prin intermediul protocolului încheiat de facultate cu Centrul Național pentru Formarea și Perfecționarea Antrenorilor (CNFPA).

 

Coordonator program studiu Învățământ cu frecvență - prof.dr. Răzvan ENOIU

Coordonator program Învățământ cu frecvență redusă - lect.dr. Gabriel SIMION

 

Plan învățământ SPM